Al garden hi trobareu les palmeres autoctònes ben adaptades a la zona climàtica on ens trobem.